Où se trouve Shijiazhuang (Chine) ?

Wikipedia Shijiazhuang deStandort enLocation esUbicación TEST :chine-shijiazhuangfrLocalisation ShijiazhuangitLocalizzazione ShijiazhuangnlLocatie ShijiazhuangptLocalização Shijiazhuangelτοποθεσία ShijiazhuangruРасположение Shijiazhuangthสถานที่ Shijiazhuangzh位置 Shijiazhuangja場所 Shijiazhuangkr위치 Shijiazhuang